Ubytovanie v tatrách


Všeobecné obchodné podmienky platné pre ubytovanie POD PALMOU v Gerlachove a Apartmán Pleso na Štrbskom plese. (ďalej aj ako „VOP“)   Článok 1 Úvodné ustanovenia 1.      Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti ubytovateľa, ktorým je NUPAG, s.r.o., so sídlom Mlynská 509, 05942 Gerlachov, IČO: 36 868 191, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32026/P (ďalej aj ako “ubytovateľ“ alebo NUPAG, s.r.o.) a ubytovaného, vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi ubytovateľom a ubytovaným (ďalej len “zmluva o ubytovaní“), za účelom poskytovania a využívania ubytovacích služieb na rekreačné účely (ďalej len “ubytovacie služby“) .  2.        Identifikačné údaje ubytovateľa: Prevádzkovateľ: NUPAG, s.r.o. Mlynská 509/2, 059 42 Gerlachov IČO: 36 868 191 Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov DIČ: 20223035234 IČ DPH: SK2023035234 nie je platca DPH Kontaktné údaje ubytovateľa: Mail: nupag.gerlachov@gmail.com Telefón: +421 903 966 466 Korešpondenčná adresa: Mlynská 509/2, 059 42 Gerlachov, SR Adresa pre uplatnenie reklamácií: Mlynská 509/2, 059 42 Gerlachov, SR Osobne u ubytovateľa na adrese: Mlynská 509/2, 059 42 Gerlachov, SR Platobné údaje: Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava IBAN: SK ….......................... SWIFT (BIC) kód: CEKOSKBX 3.     Na účely týchto VOP sa za ubytovaného považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá využije online rezervačný systém alebo uzavrie zmluvu o ubytovaní. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti o ubytovanie: e-mailom, osobne alebo prostredníctvom online rezervácie na stránke - www.ubytovanie-v-tatrach.sk. 4.    Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvu o ubytovaní, využívanie online rezervačného systému, platobné a storno podmienky  ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii. 5.       Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní. Ak si ubytovateľ a ubytovaný písomne dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej dohody majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami. 6.      Ubytovateľ a ubytovaný sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní obsahuje cudzí prvok (napr. ubytovaný je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. 7.      Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok, oba zverejnené na tejto internetovej stránke.   Článok 2 Online rezervácia, uzatvorenie zmluvy o ubytovaní 1.      Ubytovaný je oprávnený využívať ubytovanie iba v prípade, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred ukončením rezervácie. Potvrdením rezervácie ubytovaný vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami. 2.      Rezervovaním ubytovania zákazník fyzická osoba vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti. 3.      Ubytovateľ je oprávnený potvrdiť ubytovanému doručenie rezervácie bezodkladne po jej doručení ubytovateľovi. Takéto potvrdenie doručenia rezervácie nie je potvrdením o záväznej akceptácii rezervácie a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Potvrdenie má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia formuláru rezervácie ubytovateľom, obsahom potvrdenia budú identifikačné údaje ubytovateľa a ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby. 5.      Záväzné akceptovanie rezervácie ubytovaného ubytovateľom, ubytovateľ uskutoční zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu ubytovaného, po riadnej a včasnej úhrade ceny za ubytovanie podľa týchto VOP, pričom takáto správa bude označená ako “Potvrdenie rezervácie“. Týmto momentom, teda zaslaním „Potvrdenia rezervácie“ dochádza k uzatvoreniu zmluvy o ubytovaní. V tele správy budú uvedené identifikačné údaje ubytovateľa a ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby. Prílohou tohto mailu bude faktúra. Na e-mailovú adresu ubytovaného mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho rezerváciou. Ubytovateľ upovedomuje ubytovaného, že ubytovanie je rezervované až týmto Potvrdením o rezervácii, a teda až po úhrade ceny za ubytovanie.  Údaje potrebné k vyhotoveniu faktúry sú: -          Pri fyzickej osobe: Priezvisko/Meno, dátum narodenia, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, prípadne rodné číslo, telefónne číslo, , e-mail, číslo cestovného pasu (v prípade, že osoba nemá pridelené rodné číslo ani číslo OP) -          Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mail.       Článok 3 Zrušenie online rezervácie, storno poplatky 1.    Ubytovaný má právo stornovať rezerváciu pobytu prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou. Stornovanie rezervácie je účinné voči ubytovateľovi dňom doručenia oznámenia o stornovaní rezervácie. 2.    Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta ubytovanému, v prípade ak ubytovaný zruší rezerváciu pobytu, prípadne na pobyt nenastúpi, a to aj bez predchádzajúceho zrušenia rezervácie pobytu. 3.    V prípade stornovania rezervácie pobytu v lehote viac ako 8 dní pred  nástupom na pobyt, nebude ubytovateľ účtovať ubytovanému storno poplatok. V prípade stornovania rezervácie pobytu 0 – 7  dní  (vrátane) pred nástupom na pobyt, má ubytovateľ nárok účtovať si storno poplatok vo výške 100 % z ceny ubytovania. Ubytovateľ je oprávnený na storno poplatok aj v prípade, ak ubytovaný nenastúpil na pobyt, a to aj bez toho, aby ubytovaný stornoval rezerváciu pobytu. Na úhradu storno poplatku je ubytovateľ oprávnený si započítať uvedenú  sumu so zaplatenou cenou za ubytovanie. 4.    V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane ubytovaného, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o príčine závažných dôvodov ubytovateľovi, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je právne nárokovateľné. 5.      Ubytovateľ ma nárok do 24 hodín od doručenia Potvrdenia rezervácie zrušiť online rezerváciu (odstúpiť od zmluvy), a to z dôvodu overbookingu, teda z dôvodu oneskorenej rezervácie ubytovacích služieb z rôznych rezervačných portálov. V takomto prípade ubytovateľ o tejto skutočnosti upovedomí ubytovateľa o zrušení online rezervácie (odstúpení od zmluvy) a vráti ubytovanému uhradenú cenu za ubytovanie. Ubytovaný nemá nárok na náhradu škody, ktorá by mu v súvislosti so zrušením rezervácie (odstúpením od zmluvy) mohla vzniknúť. Taktiež nemá nárok na akékoľvek iné náhrady ani poplatky.   Článok 4 Platobné podmienky 1.      Všetky ceny za ubytovacie služby a všetky ďalšie poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú konečné. Ubytovateľ nie je platca DPH.. 2.      Ubytovaný je povinný zaplatiť za ubytovacie služby cenu podľa objednávky. Spolu s cenou ubytovania je ubytovaný povinný zaplatiť poplatky v zmysle týchto obchodných podmienok, na ktoré ubytovateľovi vznikol nárok za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach. Ceny za ubytovanie sú uvedené vrátane miestnej dane. 3.      V prípade online rezervácie pobytu môže sumu ceny za ubytovanie ubytovaný uhradiť ubytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi: -          bezhotovostným prevodom na účet ubytovateľa. -          bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty počas procesu uskutočňovania rezervácie resp.  bezprostredne po odoslaní objednávky. 4.      Ďalšie poplatky môže ubytovaný uhradiť na mieste nasledovným spôsobom: -          v hotovosti -          bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty. 5.      Práva a povinnosti uvedené v týchto VOP sa vzťahujú primerane na ubytovaného ako aj na s spolu ubytované osoby.   7.      VOP platia od 01.05.2022       UBYTOVACÍ PORIADOK   ubytovanie POD PALMOU v Gerlachove, Apartmán Pleso   IČO: 36 868 191 Tel. kontakt: +421 903 966 466 e-mail: nupag.gerlachov@gmail.com NUPAG, s.r.o., so sídlom Mlynská 509/2, 059 42 Gerlachov (ďalej aj ako „ubytovateľ“)     1.                  V ubytovacích zariadeniach môže byť ubytovaný výlučne ubytovaný, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Pri nástupe na pobyt je hosť povinný preukázať sa platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. 2.                  Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu ubytovať a využívať ubytovacie služby len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. 3.          Práva a povinnosti uvedené v ubytovacom poriadku sa vzťahujú primerane na ubytovaného ako aj na spoluubytované osoby. 4.          Ubytovanie v súkromí poskytuje ubytovaným služby v rozsahu príslušnej kategórie. 5.          Ubytovanie v apartmáne je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou. 6.          Užívanie apartmánu (obsadenie apartmánu) je ubytovaným možné v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovateľom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási sa ubytovaný z pobytu do 10:00 hod. v posledný deň pobytu a tomto čase aj apartmán uvoľní a odovzdá ubytovateľovi kľúče (vstupné karty) dohodnutým spôsobom. Ak tak ubytovaný neurobí do 11:00 hod., ubytovateľ je oprávnenú účtovať ubytovanému aj nasledujúci deň. 7.          Ubytovaný sa môže ubytovať v deň nástupu po 15:00, vo výnimočných prípadoch, po dohode s ubytovateľom, skôr. Ubytovaný, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod., uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. 8.          Počet ubytovaných (dospelých a detí) musí zodpovedať počtu osôb uvedených na rezervačnom formulári. Počet a druh zvierat musí zodpovedať počtu uvedenému v rezervačnom formulári. 9.          Za ubytovanie hradí ubytovaný cenu, podľa platného cenníka umiesteného na tejto internetovej stránke. Cena za ubytovanie sa hradí vopred pred nástupom na ubytovanie v súlade s VOP. 10.              Za škody spôsobené na majetku apartmánu, prípadne objektu zodpovedá ubytovaný podľa reálnych cien inventáru apartmánu/objektu. Poškodenie nehnuteľného majetku, napríklad viditeľne poškodená omietka, poškrabaná alebo obliata stena a všetky ďalšie poškodenia podobného typu podliehajú pokute do výšky 500 €. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. O výške škody a pokuty rozhodne ubytovateľ. Následne bude ubytovanému účtovaná príslušná čiastka, vystavená faktúra a doklad o uhradení pokuty. 11.              V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi  sa v priestoroch objektu a jeho zariadením, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní. 12.              Ubytovateľ môže požadovať zloženie vratnú kauciu 100 € pre prípad zničenia vecí, poškodenia apartmánu. Ubytovateľ vykoná pri odchode ubytovaného za jeho prítomnosti kontrolu ubytovacích priestorov. V prípade, že zariadenie je v stave a rozsahu ako pri nástupe na pobyt, je ubytovanému pri odchode vrátená kaucia. V prípade, že zariadenie bolo poškodené alebo chýba, je táto hodnota zariadenia odpočítaná z kaucie klienta, prípadne žiadaný doplatok do skutočnej hodnoty podľa tohto ubytovacieho poriadku. 13.              Ubytovateľ odovzdá ubytovaným kľúče (kartu) od vstupu do ubytovacieho zariadenia pri nástupe hosťa na ubytovanie. 14.              Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému apartmán v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt podľa dohody. V súlade s kategóriou ubytovacieho zariadenia je prádlo vymieňané raz za sedem dní. Štandardne, ak pobyt trvá sedem a menej dní,ubytovateľ nezabezpečuje upratovanie apartmánu a vynášanie smetí počas pobytu ubytovaného. 15.              V rámci bezpečnosti je ubytovaný povinný uzamkýnať vstupy do objektu. Strata kľúča/karty bude vysporiadaná z kaucie, prípadne bude žiadaný doplatok do skutočnej hodnoty. 16.              V čase od 22:00 do 6:00 je v ubytovacom zariadení nočný kľud, ktorý je ubytovaný povinný dodržiavať. 17.              V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom a používať sviečky. Porušenie tohto zákazu sa pokutuje sumou 200 €. Pre fajčiarov sú určené vonkajšie priestory (terasa objektu). V tomto prípade je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení. 18.              V objekte je na viditeľnom a ubytovanému prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaný je povinný riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom. 19.              Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za peniaze a veci ubytovanými vnesené do objektu, priestorov určených na ubytovanie alebo na uloženie vecí. 20.              Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt ubytovaného bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak akokoľvek porušuje ubytovací poriadok. 21.              Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť ubytovanému iné ubytovanie než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky. 22.              Ak ubytovaný požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ poskytnúť aj iný priestor ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný. 23.              Ubytovaný súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas doby trvania jeho pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania  svojich služobných povinností ubytovateľ, údržbár, upratovačka, prípadne iné osoby splnomocnené ubytovateľom. 24.              O prípadných návštevách v apartmáne je ubytovaný povinný vopred informovať ubytovateľa a budú mu umožnené až po súhlase ubytovateľa pričom prítomnosť návštevy v apartmáne je povolená od 8:00 do 22:00. Ubytovateľ je oprávnený od takejto návštevy žiadať identifikačný doklad. Ubytovateľ je oprávnený návštevu neumožniť. Návšteva v žiadnom prípade nie je oprávnená v apartmáne prenocovať, bez súhlasu ubytovateľa a úhrady ceny podľa aktuálneho stanoveného cenníka. 25.              V apartmáne, rovnako ako iných priestoroch objektu ubytovaný nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Všetky poškodenia podobného typu podliehajú pokute do výšky 200 €. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 26.              V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v apartmáne nie je ubytovanému povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto sa netýka osobného počítača, mobilného telefónu a elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene ubytovaného. 27.              Psy a iné domáce zvieratá do 10kg sa môžu zdržiavať v priestoroch apartmánu len so súhlasom ubytovateľa, za predpokladu, že majiteľ hodnoverne preukáže dobrý zdravotný stav týchto zvierat. Pobyt zvieraťa sa účtuje podľa stanoveného cenníka. 28.              Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v apartmáne, ani v ostatných priestoroch objektu. Za každých okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. 29.              Ubytovaným nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, prípadne iné predmety (napr. kočíky), ak je na ich odloženie vyhradené iné miesto – na prízemí lyžiareň, police na lyžiarky. Lyžiareň nie je uzamykateľná. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí uložených v lyžiarni. 30.              Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ. Kniha prianí a sťažností a Reklamačný poriadok je k dispozícii u ubytovateľa. 31.              Ak si ubytovaný objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odisť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene aj v prípade, keď ich neužije. 32.              Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí uložených v apartmáne ani v celom objekte. Ubytovateľ neberie veci do úschovy. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie motorového vozidla ani vecí ponechané v motorovom vozidle ubytovaného. 33.              Pri odchode ubytovaný zhasne svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče, uzavrie vodovodné uzávery a všetky dvere a kľúč/kartu odovzdá ubytovateľovi. Ubytovaný je povinný vykonať základne upratanie. 34.              Ubytovaný je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, má ubytovateľ právo zmluvný vzťah s ním ihneď zrušiť a domáhať si náhradu. Závažnosť porušenia ubytovacieho poriadku posudzuje ubytovateľ. 35.              Ubytovaný odoslaním online rezervácie ubytovateľovi ako aj uzavretím zmluvy o ubytovaní ubytovateľovi potvrdzuje, že si Ubytovací poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach, právach a povinnostiach upravených v tomto Ubytovacom poriadku.       Ubytovací poriadok platí od 01.05.2022 ©                   REKLAMAČNÝ PORIADOK     ubytovanie POD PALMOU v Gerlachove, Apartmán Pleso   IČO: 36 868 191 Tel. kontakt: +421 903 966 466 e-mail: nupag.gerlachov@gmail.com NUPAG, s.r.o., so sídlom Mlynská 509/2, 059 42 Gerlachov (ďalej aj ako „ubytovateľ“)   Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb v ubytovacích zariadeniach je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník v platnom znení vydaný tento reklamačný poriadok:   Článok 1 Základné ustanovenia 1.      Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na ubytovacie služby objednané a zakúpené ubytovaným u ubytovateľa. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady ubytovacích služieb u ubytovateľa ubytovaným zákazníkom (ďalej aj ako „zákazník“ alebo „ubytovaný“). Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke ubytovateľa. Ubytovaný odoslaním online rezervácie ubytovateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie ubytovacích služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.   Článok 2 Právo zákazníka na reklamáciu 1.      V prípade, ak sú zákazníkovi poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.   Článok 3 Uplatnenie reklamácie 1.      Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu u ubytovateľa. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, doklad o zaplatení a pod.), pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do odchodu ubytovaného. 2.      Ubytovateľ spíše záznam o reklamácii s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Ubytovateľ je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ubytovateľ, alebo určená osoba vydá ubytovanému potvrdenie o uplatnení reklamácie v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť dôvody reklamácie uvádzané ubytovaným a poučiť ubytovaného o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a primerane z ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. 3.      Ubytovateľ, alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie v zmysle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ihneď a bezodkladne po určení spôsobu vybavenia reklamácie reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie vydá ubytovateľ ubytovanému bezodkladne potvrdenie v písomnej forme. 4.      Ubytovateľ je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitejších prípadoch oboznámi zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní.     Článok 4 Chyby odstrániteľné 1.      Zákazník má právo  požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to – výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia, odstránenia chyby technického charakteru.   Článok 5 Chyby neodstrániteľné 1.      V prípade ak nie je  možné odstrániť chyby technického charakteru v apartmáne pridelenom zákazníkovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak ubytovateľ nemôže zákazníkovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie a apartmán bude  napriek týmto nedostatkom poskytnutý ubytovanému, má ubytovaný právo na: 1.1.primeranú zľavu zo základnej ceny platného cenníka alebo 1.2.odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie peňazí za nevyčerpané noci   Článok 6 Povinnosti ubytovaného 1.      Ubytovaný je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytovanej služby. Ak to vyžaduje povaha vecí, musí ubytovaný umožniť pracovníkom ubytovania v súkromí prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý ako prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.   Článok 7 Záverečné ustanovenie Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.05.2022